Jaarverslag en jaarrekening 2018

Bijlage WNT

Bijlage WNT

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt. De verantwoordingsgegevens zijn in deze bijlage opgenomen.

De WNT is van toepassing op de gemeente Oss. Het voor Gemeente Oss toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000 van het algemeen bezoldigingsmaximum.

Tabel: Topfunctionarissen

Gegevens 2018

H. Mensink

M.J.H. van Schaijk

P.H.A. van den Akker

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

25/6 - 31/12

1/1 - 31/7

1/1 - 31/12

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 61.656

€ 75.711

€ 101.449

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 9.405

€ 10.667

€ 16.851

Subtotaal

€ 71.061

€ 86.378

€ 118.300

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 98.384

€ 109.775

€ 189.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t

N.v.t

N.v.t

Totaal bezoldiging

€ 71.061

€ 86.378

€ 118.300

Reden waarom de overschrijving al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Deeltijdfactor 2017 in fte

1

1

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 117.059

€ 93.948

Beloningen betaalbaar op termijn

                     € 23.522

                     € 21.631

ga terug