Jaarverslag en jaarrekening 2018

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 38.002.123

12,1 %

Baten

€ 25.190.382

7,8 %

ga terug