Jaarverslag en jaarrekening 2018

Programma 7. Mobiliteit

Programma 7. Mobiliteit

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 4.157.777

1,3 %

Baten

€ 3.010.975

0,9 %

ga terug