Jaarverslag en jaarrekening 2018

Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

Vanaf 2017 zijn we verplicht vanuit de BBV om een verdeling van de begroting per taakveld op te nemen in de programmabegroting en de jaarrekening. Deze lijst met taakvelden is voorgeschreven en voor elke gemeente hetzelfde. Elke gemeente hanteert dus dezelfde taakvelden. Dit bevorderd vergelijkbaarheid en uniformiteit.  Wel kunnen taakvelden toegeschreven worden aan meerdere programma’s en heeft het geen invloed op de indeling van de programma’s in de begroting.
In Oss hebben we ervoor gekozen om het overzicht van de begroting volgens taakvelden op te nemen in de bijlage. In de programmateksten zelf blijven de concernproducten leidend. De systematiek die we hanteren is om aan elke activiteit (bijvoorbeeld ‘Burgemeester en wethouders - 60206’) een taakveld (hoofd en subniveau) hebben gekoppeld. Door deze koppeling kunnen we op hoofdniveau (bijvoorbeeld ‘0. Bestuur en ondersteuning’) en op subniveau (bijvoorbeeld ‘0.1 Bestuur’) een overzicht van de begroting op taakveldenniveau genereren.

Het volgende overzicht laat de begrote en gerealiseerde lasten en baten per taakveld zien.

bedragen x € 1.000

Taakvelden

Begroting 2018 primitief

Begroting 2018 na wijziging

Rekening 2018

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

2.430

0

2.430

2.829

0

2.829

2.952

-17

2.935

0.2

Burgerzaken

2.156

-1.670

486

2.140

-1.670

470

2.168

-1.742

426

0.4

Overhead

25.601

-1.911

23.690

28.391

-2.003

26.388

28.291

-2.368

25.923

0.5

Treasury

-553

-1.650

-2.203

131

-1.495

-1.364

-170

-1.650

-1.820

0.61

OZB woningen

0

-10.808

-10.808

0

-10.808

-10.808

2

-10.800

-10.798

0.62

OZB niet-woningen

0

-7.084

-7.084

0

-7.084

-7.084

0

-7.098

-7.098

0.63

Parkeerbelasting

124

-2.178

-2.054

124

-1.953

-1.829

95

-1.985

-1.890

0.64

Belastingen overig

1.793

-814

979

1.572

-814

758

1.534

-905

629

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

-163.167

-163.167

0

-165.368

-165.368

0

-166.625

-166.625

0.8

Overige baten en lasten

2.309

-812

1.497

195

-672

-477

1.443

-1.567

-124

Totaal groep

33.860

-190.093

-156.234

35.382

-191.865

-156.484

36.315

-194.758

-158.443

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

4.129

0

4.129

4.047

-50

3.998

4.074

-51

4.023

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.777

-32

2.745

2.905

-32

2.873

2.922

-146

2.776

Totaal groep

6.906

-32

6.874

6.952

-82

6.871

6.995

-196

6.799

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

9.525

-414

9.110

9.432

-415

9.017

9.882

-1.036

8.846

2.2

Parkeren

2.054

-445

1.610

2.028

-453

1.575

2.023

-367

1.656

2.4

Economische havens en waterwegen

742

-507

235

740

-507

232

816

-442

374

2.5

Openbaar vervoer

46

0

46

76

-30

46

108

-41

67

Totaal groep

12.367

-1.366

11.000

12.275

-1.405

10.870

12.830

-1.886

10.943

3. Economie

3.1

Economische ontwikkeling

1.386

0

1.386

4.913

0

4.913

1.178

0

1.178

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

10.566

-14.555

-3.990

29.498

-26.580

2.919

28.955

-26.404

2.550

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

89

-93

-4

89

-93

-4

97

-79

18

3.4

Economische promotie

160

-467

-307

160

-467

-307

205

-529

-324

Totaal groep

12.201

-15.115

-2.914

34.660

-27.140

7.521

30.435

-27.012

3.422

4. Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

6.201

-549

5.651

6.139

-589

5.549

6.121

-658

5.462

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4.105

-957

3.148

3.960

-957

3.003

4.142

-1.713

2.429

Totaal groep

10.305

-1.506

8.799

10.099

-1.546

8.552

10.263

-2.372

7.891

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

2.886

-276

2.610

2.883

-276

2.606

2.844

-274

2.569

5.2

Sportaccommodaties

4.880

-1.262

3.618

4.605

-1.245

3.360

4.476

-1.306

3.170

5.2

Sportaccomodaties

51

-54

-3

53

-54

-1

54

-59

-5

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.372

-89

4.284

4.522

-99

4.423

4.519

-110

4.410

5.4

Musea

412

-80

332

408

-80

328

409

-84

324

5.6

Media

2.886

0

2.886

2.973

0

2.973

2.657

0

2.657

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.125

-110

7.014

7.516

-110

7.406

7.838

-334

7.504

Totaal groep

22.611

-1.870

20.741

22.960

-1.864

21.096

22.798

-2.166

20.631

6. Sociaal Domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

8.354

-288

8.066

8.864

-342

8.522

8.371

-347

8.024

6.2

Wijkteams

5.579

-41

5.537

6.893

-241

6.651

4.856

-243

4.613

6.3

Inkomensregelingen

33.211

-24.047

9.164

33.940

-26.462

7.478

33.839

-26.854

6.985

6.4

Begeleide participatie

18.961

0

18.961

19.673

0

19.673

19.625

0

19.625

6.5

Arbeidsparticipatie

4.288

0

4.288

4.357

0

4.357

4.280

-718

3.562

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

4.181

-140

4.041

4.826

-140

4.686

4.901

-188

4.713

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

15.682

-2.803

12.879

17.311

-2.394

14.917

16.701

-2.337

14.363

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

19.105

0

19.105

19.226

0

19.226

20.798

-380

20.417

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

22.061

0

22.061

22.706

-467

22.238

19.884

-467

19.416

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

2.786

0

2.786

2.786

0

2.786

2.830

0

2.830

Totaal groep

134.207

-27.319

106.888

140.582

-30.046

110.535

136.083

-31.534

104.550

7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

2.900

-29

2.871

2.891

-29

2.862

2.880

-47

2.833

7.2

Riolering

6.575

-8.069

-1.495

6.575

-8.069

-1.495

7.155

-8.469

-1.314

7.3

Afval

10.622

-12.458

-1.836

11.208

-12.695

-1.487

11.522

-12.544

-1.022

7.4

Milieubeheer

2.275

0

2.275

2.265

0

2.265

2.466

-201

2.264

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

252

-239

13

251

-239

11

265

-212

53

Totaal groep

22.624

-20.796

1.828

23.189

-21.032

2.157

24.287

-21.473

2.814

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

18.584

-13.287

5.297

5.111

-381

4.730

6.315

-1.839

4.476

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

8.401

-9.572

-1.171

6.416

-10.245

-3.829

4.957

-9.607

-4.650

8.3

Wonen en bouwen

3.437

-2.879

558

3.738

-3.050

688

3.605

-4.052

-447

Totaal groep

30.422

-25.738

4.684

15.264

-13.676

1.588

14.878

-15.498

-620

bedragen x € 1.000

Taakvelden - Mutaties reserves

Begroting 2018 primitief

Begroting 2018 na wijziging

Rekening 2018

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

103

0

103

103

-349

-246

103

-349

-246

0.4

Overhead

35

-244

-209

84

-672

-588

320

-691

-370

0.5

Treasury

1.291

0

1.291

1.076

0

1.076

1.112

0

1.112

0.64

Belastingen overig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

Overige baten en lasten

748

-3.597

-2.849

748

-3.538

-2.790

748

-3.537

-2.789

Totaal groep

2.177

-3.841

-1.664

2.010

-4.559

-2.549

2.284

-4.577

-2.293

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

443

-466

-23

443

-443

0

443

-443

0

1.2

Openbare orde en veiligheid

0

0

0

0

-16

-16

0

-16

-16

Totaal groep

443

-466

-23

443

-459

-16

443

-459

-16

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

250

-569

-319

752

-1.099

-347

803

-1.258

-456

2.2

Parkeren

245

-72

173

245

-253

-8

245

-273

-28

2.4

Economische havens en waterwegen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

495

-641

-146

997

-1.352

-355

1.048

-1.532

-484

3. Economie

3.1

Economische ontwikkeling

0

-25

-25

0

-3.652

-3.652

0

-79

-79

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.990

0

3.990

5.292

-7.884

-2.592

6.030

-8.280

-2.250

Totaal groep

3.990

-25

3.965

5.292

-11.536

-6.244

6.030

-8.359

-2.329

4. Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

0

-126

-126

0

-490

-490

0

-485

-485

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

0

-54

-54

0

-234

-234

0

-234

-234

Totaal groep

0

-180

-180

0

-724

-724

0

-719

-719

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

0

-134

-134

0

-134

-134

0

-134

-134

5.2

Sportaccommodaties

472

-481

-9

622

-678

-56

622

-678

-56

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

-73

-73

108

-196

-88

108

-193

-85

5.4

Musea

0

-38

-38

0

-45

-45

0

-37

-37

5.6

Media

0

-277

-277

715

-277

438

969

-277

692

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0

-54

-54

0

-54

-54

0

-148

-148

Totaal groep

472

-1.056

-585

1.445

-1.384

61

1.699

-1.467

232

6. Sociaal Domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

46

-463

-416

398

-1.295

-897

398

-917

-519

6.2

Wijkteams

0

-2.865

-2.865

0

-3.185

-3.185

0

-1.298

-1.298

6.3

Inkomensregelingen

0

-75

-75

0

-83

-83

0

-72

-72

6.4

Begeleide participatie

0

-54

-54

0

-109

-109

0

-57

-57

6.5

Arbeidsparticipatie

0

-50

-50

0

0

0

0

0

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

0

0

0

-90

-90

0

-90

-90

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

0

-898

-898

0

-1.398

-1.398

0

-439

-439

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

0

0

0

0

-309

-309

0

-81

-81

Totaal groep

46

-4.404

-4.358

398

-6.469

-6.071

398

-2.954

-2.556

7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

0

-62

-62

0

-62

-62

0

-62

-62

7.2

Riolering

255

0

255

255

0

255

74

0

74

7.3

Afval

0

-62

-62

0

-358

-358

0

-716

-716

7.4

Milieubeheer

0

-153

-153

0

-138

-138

0

-105

-105

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

255

-277

-23

255

-558

-304

74

-883

-809

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

1.215

-833

383

1.610

-1.604

7

1.610

-1.421

189

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

2.191

-1.230

961

5.904

-2.458

3.446

6.109

-2.355

3.754

8.3

Wonen en bouwen

0

-11

-11

171

-11

160

171

-74

97

Totaal groep

3.406

-2.074

1.332

7.685

-4.072

3.612

7.890

-3.851

4.039

RESULTAAT

296.785

-296.802

-17

319.887

-319.769

117

314.749

-321.696

-6.948

ga terug